ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voedingsdeskundige: Monique Looman, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, handelend als zelfstandig voedingsdeskundige onder de bedrijfsnaam Voedingsadvies Looman.
Cliënt: De persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt.
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundig wordt uitgeoefend.
Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen.

Artikel 2. Basis

De voedingsdeskundige kan de cliënt zowel op persoonlijk verzoek als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de voedingsdeskundige de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 3. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij de voedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsdeskundige geeft, of in het geheel geen bericht van verhindering geeft, is de voedingsdeskundige gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4. Tariefstelling

De tarieven voor de begeleiding zijn vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsdeskundige beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

De voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn aan de cliënt zelf.

Artikel 6. Betaling

Betaling aan de voedingsdeskundige dient contant, met pin of per bank plaats te vinden. Betaling dient te gebeuren op bankrekeningnummer NL05 KNAB 0257 7082 51 ten name van Voedingsadvies Looman. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de factuur binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Indien de factuur 60 dagen na datering niet is voldaan, is de voedingsdeskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De voedingsdeskundige heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de cliënt, zowel direct als indirect. Het advies en/of de begeleiding van de voedingsdeskundige is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsdeskundige om weke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De cliënt verklaart zich er van bewust te zijn dat de voedingsdeskundige niet beschikt over expertise op medisch gebied.

Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door de voedingsdeskundige wordt behandeld door een arts of paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de behandeling door de voedingsdeskundige.

Artikel 9. Klachten, geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met de voedingsdeskundige op te lossen. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.